Skip to content

polityka prywatności

1. Cel i Zakres Polityki Prywatności

2. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

3. Odbiorcy Twoich danych

4. Okres przechowywania danych osobowych

5. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

6. Prawo do sprzeciwu

7. Pliki cookies i inne technologie śledzące

8. Pozostałe informacje

1. Cel i Zakres Polityki Prywatności

 1. DONEWELL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kiełczowie, adres: ul. Cyprysowa 28, 55-093 Kiełczów, KRS: 0001090510 (dalej jako: „Spółka”, „Administrator” lub „my”) jako administrator danych osobowych informuje o celach, sposobach, zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych Spółce przez użytkowników i użytkowniczki serwisu internetowego https://marrymore.pl („Serwis”). 
 2. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) („RODO”) opisujemy poniżej zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym między innymi w zakresie tego, jakie Twoje dane przetwarzamy, jakie podstawy prawne przetwarzania wykorzystujemy, jak długo przechowujemy Twoje dane oraz czy i komu je udostępniamy.
 3. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować pod adresem: rodo@donewell.pl

2. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe, które Cię dotyczą: Twoje imię i adres mailowy oraz informacje wynikające z historii przekazanych przez Ciebie za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie, w tym między innymi Twój wizerunek.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • przesłania Ci newslettera dotyczącego działań Spółki (w takiej sytuacji Twoje dane osobowe będą przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • realizacji obowiązków administratora, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, do których należą: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, obsługa zapytań, prowadzenie korespondencji, kontaktowanie się w celu wykonywania naszych zadań oraz archiwizacja, a także wewnętrzne cele administracyjne, w tym prowadzenie statystyk i analiz (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 • obsługi zapytań przez formularz,
 • prowadzenia chatu online, 
 • wysyłania materiałów marketingowych oraz newsletteru, o analitycznym i statystycznym, w tym profilowania, o prezentowania oferty lub informacji.

Niektóre Twoje dane osobowe, które nam udostępniasz i które przetwarzamy w związku prowadzeniem Serwisu należą do tzw. szczególnych kategorii danych osobowych. Dotyczy to np. danych ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, a także danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Przetwarzamy takie dane, jeśli jesteś osobą utrzymującą z nami stałe kontakty w ramach uprawnionej działalności, którą prowadzimy z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń jako Spółka, w zakresie realizacji naszych celów statutowych i na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d RODO.

3. Odbiorcy Twoich danych

Dostęp do Twoich danych osobowych mają pracownicy i pracownice oraz współpracownicy i współpracownice Spółki, osoby fizyczne wspierające Spółkę, a także, na podstawie zawartych umów, podmioty wspierające Spółkę w jej bieżącej działalności w zakresie obsługi księgowej, informatycznej, administracyjnej i prawnej, dostawcy usług IT.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:

 • do czasu wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. obowiązków podatkowych lub księgowych);
 • nie dłużej niż przez czas trwania łączącej Cię z Administratorem umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową (który co do zasady wynosi trzy lata);
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji i o charakterze marketingowym;
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych jest uzależnione od Twojej zgody – do czasu jej odwołania.

5. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo:
 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe, jak również uzupełnienia danych niekompletnych;
 • żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy:

                 i) dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

                 ii) wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

                 iii) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

                 iv) dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim, któremu podlega Spółka;

 • żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

                 i) gdy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych – na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych,

                 ii) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

                 iii) Spółka nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

                 iv) wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;

 • otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoich danych osobowych, które dostarczyłeś/łaś/łoś Spółce. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Spółki
 1. Niezależnie od powyższych uprawnień, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów na podstawie art. 6(1)(f) RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

7. Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Korzystając z Serwisu (https://marrymore.pl) wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. W tym celu, przy pierwszej wizycie w Serwisie otworzy Ci się nowe okno dialogowe ze stosowną informacją. Mimo iż nie będzie się ono pojawiać przy kolejnych wizytach, możesz zawsze wycofać swoją zgodę na wykorzystanie plików cookies.
 2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Spółki.
 3. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
 4. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowywane do momentu opuszczenia strony Serwisu. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika lub użytkowniczki do czasu ich usunięcia lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 5. W tym Serwisie pliki cookies wykorzystywane są:
 • w celu śledzenia statystyk Serwisu pomagających zrozumieć sposób korzystania z niego w celu poprawy jego zawartości;
 • w celu umożliwienia użytkownikowi lub użytkowniczce poruszanie się w Serwisie i korzystanie z jego funkcji;
 • dla zapamiętania, że informacja na temat plików cookies została przeczytana, co skutkuje tym, że nie będzie więcej wyświetlana;
 • w celu zapewnienia właściwego administrowania Serwisem.
 1. Dane zebrane przy wykorzystaniu plików cookies mogą być udostępniane zaufanym partnerom i kontrahentom Spółki. Informacje zebrane przez pliki cookies nie są kojarzone z danymi osobowymi użytkownika lub użytkowniczki przez Spółkę ani przez naszych partnerów, współpracowników lub kontrahentów.
 2. Ustawienia plików cookies mogą być w każdej chwili zmienione z poziomu przeglądarki użytkownika lub użytkowniczki. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: (a) Firefox, (b) Chrome, (c) Safari, (d) Internet Explorer / Microsoft Edge.
 3. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: (a) usunąć pliki cookies, (b) blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8. Pozostałe informacje

 1. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę lub chcesz zrealizować któreś z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt na: rodo@donewell.pl.
 2. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania wobec Ciebie decyzji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym lub ustawowym z zastrzeżeniem danych wymaganych przepisami prawa, np. dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podanie danych jest niezbędne do realizacji działalności gospodarczej Spółki. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z tych działań.
 4. Nie planujemy przekazywać Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym. Jednak przekazanie danych osobowych poza EOG może nastąpić w związku z korzystaniem przez Spółkę z usług analitycznych lub reklamowych dostarczanych przez Google LLC, w tym Google Adwords oraz Google Analytics. Przekazanie następuje w takim wypadku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.